ROZPORZĄDZENIE NR 1/2015

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2015

 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku

 

z dnia 1 września 2015 roku

 

w sprawie określenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz wprowadzenia zakazów i nakazów w tych obszarach

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 11 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1574), art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół uznaje się miejscowości:

 

 1. Dziewiszewo w gminie Giżycko

 2. Marcinowa Wola w gminie Miłki.

   

  § 2. Za obszary zagrożone wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się obszary o wymienionych poniżej granicach:

 

 1. w gminie  Giżycko:

  od północy: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Dobskiego

  od wschodu: wzdłuż drogi gruntowej Kamionki – Fuleda, wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Kamionki (wraz z miejscowością Kamionki), a następnie wzdłuż drogi gruntowej Kamionki – Bogacko do granic administracyjnych miejscowości Bogacko (bez miejscowości Bogacko)

  od południa: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Dejguny

  od zachodu: wzdłuż drogi gruntowej Doba – Kronowo (wraz z miejscowością Doba).

   

 2. w gminie Miłki:

  od północy: wzdłuż drogi gruntowej Paprotki – Miłki wraz z miejscowością Paprotki

  od północnego wschodu: wzdłuż drogi krajowej nr 63 do granic administracyjnych miejscowości Konopki Wielkie (bez miejscowości Konopki Wielkie) wraz z miejscowością Wyszowate

  od południowego wschodu: wzdłuż wschodniej linii brzegowej Jeziora Ublik Wielki

  od południa: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Buwełno, a następnie wzdłuż północnej granicy bagien

  od zachodu: wzdłuż drogi gruntowej Paprotki - Cierzpięty

   

  § 3. Na obszarach określonych w § 1 i § 2 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku:

 

 1. zakazuje:

  - przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich (z wyłączeniem miodu) oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece,

  - urządzania wystaw i targów z udziałem pszczół.

  b) nakazuje

  - przeprowadzenie przeglądu pasiek.

   

   

  § 4. Obszar zapowietrzony zostanie oznakowany tablicami z napisem: „Uwaga – obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół”.

   

  § 5. Obszar zagrożony oznakowany zostanie tablicami z napisem: „ Uwaga – obszar zagrożony – zgnilec amerykański pszczół”.

   

  § 6. Wykonanie § 4 i § 5 powierza się zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) odpowiednio Wójtowi Gminy Giżycko i Wójtowi Gminy Miłki.

   

  § 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

   

  § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

   

   


  Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

  w Giżycku

  dr n. wet. Agnieszka Wyszyńska-Żdanuk

                                                                

                                   

Ogłoszenie dla lekarzy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku przedłuża do dnia 30 listopada 2017 r. termin składania zgłoszeń/wniosków od lekarzy zainteresowanych wykonaniem czynności zleconych w ramach wyznaczenia na terenie powiatu giżyckiego w roku 2018.

Druki zgłoszeń/wniosków dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem http://www.gizycko.piw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
            w Giżycku
             Agnieszka Raczyńska

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek zakład leczniczy.doc)Wniosek zakład leczniczy.doc[ ]41 Kb
Pobierz plik (Wniosek.doc)Wniosek.doc[ ]43 Kb

Ogłoszenie dla lekarzy weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku informuje, że w terminie do dnia 20 listopada 2017 r.przyjmuje zgłoszenia/wnioski od lekarzy zainteresowanych wykonaniem czynności zleconych w ramach wyznaczenia na terenie powiatu giżyckiego w roku 2018.

Druki zgłoszeń/wniosków dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem http://www.gizycko.piw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
            w Giżycku
             Agnieszka Raczyńska

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek zakład leczniczy.doc)wniosek zakład leczniczy.doc[ ]41 Kb
Pobierz plik (wniosek.doc)wniosek.doc[ ]43 Kb

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZA KIEROWNIKA JEDNOSTKI W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W GIŻYCKUnabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:


Elżbieta Łopaćkyj


 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku
Agnieszka Raczyńska

Sekretarz kierownika jednostki

Oferta w załączeniu.

Komunikat 18.11.2016

POWIATOWY INSPEKTORAT WETRYNARII
                             W GIŻYCKU

 

 

K O M U N I K A T

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku poszukuje  lekarzy  weterynarii do pracy od dnia 01.01.2017 roku na warunkach umowy – zlecenia do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju   do rzeźni  „ PINI BEEF BY PIEMONT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, Antonowo ul. Browarna 1,

11-500 Giżycko.

 

Giżycko, 18.11.2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
            w Giżycku
             Agnieszka Raczyńska