ROZPORZĄDZENIE NR 1/2015

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2015

 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku

 

z dnia 1 września 2015 roku

 

w sprawie określenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz wprowadzenia zakazów i nakazów w tych obszarach

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 11 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1574), art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół uznaje się miejscowości:

 

 1. Dziewiszewo w gminie Giżycko

 2. Marcinowa Wola w gminie Miłki.

   

  § 2. Za obszary zagrożone wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się obszary o wymienionych poniżej granicach:

 

 1. w gminie  Giżycko:

  od północy: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Dobskiego

  od wschodu: wzdłuż drogi gruntowej Kamionki – Fuleda, wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Kamionki (wraz z miejscowością Kamionki), a następnie wzdłuż drogi gruntowej Kamionki – Bogacko do granic administracyjnych miejscowości Bogacko (bez miejscowości Bogacko)

  od południa: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Dejguny

  od zachodu: wzdłuż drogi gruntowej Doba – Kronowo (wraz z miejscowością Doba).

   

 2. w gminie Miłki:

  od północy: wzdłuż drogi gruntowej Paprotki – Miłki wraz z miejscowością Paprotki

  od północnego wschodu: wzdłuż drogi krajowej nr 63 do granic administracyjnych miejscowości Konopki Wielkie (bez miejscowości Konopki Wielkie) wraz z miejscowością Wyszowate

  od południowego wschodu: wzdłuż wschodniej linii brzegowej Jeziora Ublik Wielki

  od południa: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Buwełno, a następnie wzdłuż północnej granicy bagien

  od zachodu: wzdłuż drogi gruntowej Paprotki - Cierzpięty

   

  § 3. Na obszarach określonych w § 1 i § 2 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku:

 

 1. zakazuje:

  - przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich (z wyłączeniem miodu) oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece,

  - urządzania wystaw i targów z udziałem pszczół.

  b) nakazuje

  - przeprowadzenie przeglądu pasiek.

   

   

  § 4. Obszar zapowietrzony zostanie oznakowany tablicami z napisem: „Uwaga – obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół”.

   

  § 5. Obszar zagrożony oznakowany zostanie tablicami z napisem: „ Uwaga – obszar zagrożony – zgnilec amerykański pszczół”.

   

  § 6. Wykonanie § 4 i § 5 powierza się zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) odpowiednio Wójtowi Gminy Giżycko i Wójtowi Gminy Miłki.

   

  § 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

   

  § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

   

   


  Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

  w Giżycku

  dr n. wet. Agnieszka Wyszyńska-Żdanuk

                                                                

                                   

Informacje o wyborze kandydatki

Informacja w załączeniu

Załączniki:
Pobierz plik (Wynik naboru.pdf)Wynik naboru.pdf[ ]31 Kb

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor Weterynaryjny

Oferta w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Starszy Inspektor Weterynaryjny .pdf)Starszy Inspektor Weterynaryjny .pdf[ ]54 Kb

Ogłoszenie o naborze - Inspektor Weterynaryjny

W załączeniu ogłoszenie.

Załączniki:
Pobierz plik (Inspektor weterynaryjny.pdf)Inspektor weterynaryjny.pdf[ ]54 Kb

Ogłoszenie o naborze - Sekretarz kierownika jednostki - Zastępstwo

W załączeniu ogłoszenie.

Załączniki:
Pobierz plik (Sekretarz kierownika jednostki .pdf)Sekretarz kierownika jednostki .pdf[ ]56 Kb

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora weterynaryjnego

W załączeniu ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora weterynaryjnego.

Załączniki:
Pobierz plik (Inspektor weterynaryjny.pdf)Inspektor weterynaryjny.pdf[ ]54 Kb