Ogłoszenie z dnia 14.12.2015r.

 Ogłoszenie z dnia 14.12.2015r.

 w sprawie zbędnego i zużytego majątku

 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku

 

 OGŁOSZENIE

  Informuje się, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku posiada przeznaczone do zbycia mienie zużyte według załączonej listy.

 Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku mogą zgłaszać pisemne oferty do dnia 29.12.2015r. do godz. 09.00 na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Wilanowska 26 (Sekretariat) podając wykaz przedmiotów i oferowane ceny jednostkowe.

 Jeżeli co najmniej dwie osoby lub jednostki będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi aukcja, na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r.) 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Giżycku

Stanisław Piłat

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1_1.jpg)Załącznik nr 1_1.jpg[ ]511 Kb
Pobierz plik (Załącznik nr 1_2.jpg)Załącznik nr 1_2.jpg[ ]452 Kb

Komunikat

 K O M U N I K A T

 

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r o Inspekcji Weterynaryjnej,  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku zawiadamia, że  poszukuje do wyznaczenia na warunkach umowy – zlecenia  lekarzy wet. nie będących pracownikami Inspekcji na rok 2016 do n/w czynności:

a. szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych,

b. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży  zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami  zwierząt,

c. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu  oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania  przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e. badanie mięsa zwierząt łownych,

f. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

g. pobierania próbek do badania,

badania laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

Wnioski należy składać do PIW Giżycko do dnia 11 grudnia 2015r.Giżycko,01 grudnia 2015r.                                                                                                                             

                                                                 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Giżycku

Stanisław Piłat

Rozporządzenie nr 4/2015

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku

 z dnia 3 listopada 2015 roku

 

uchylające rozporządzenie nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku z dnia 7 października 2015 roku w sprawie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, wprowadzenia zakazów i nakazów w tych obszarach

 Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.), uchyla się rozporządzenie nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku z dnia 7 października 2015 roku w sprawie określenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz wprowadzenia zakazów i nakazów w tych obszarach.

 Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Giżycku

Stanisław Piłat

        

Rozporzązdenie nr 3/2015

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2015

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku

z dnia 7 października 2015 roku

 

w sprawie określenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, wprowadzenia zakazów i nakazów w tych obszarach oraz uchylające rozporządzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku z dnia 1 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 11 oraz art. 45 ust. 4 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1574), art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół uznaje się miejscowość Kamionki w gminie Giżycko.

 

§ 2. Za obszar zagrożony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się obszar położony na terenie gminy Giżycko o wymienionych poniżej granicach:

od północy: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Dobskiego

od wschodu: wzdłuż drogi gruntowej Kamionki – Bogacko, wraz z miejscowościami Kamionki i Bogacko

od południa: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Dejguny

od zachodu: wzdłuż drogi gruntowej Doba – Kronowo wraz z miejscowością Doba.

 

§ 3. Na obszarach określonych w § 1 i § 2 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku:

a)    zakazuje:

- przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich (z wyłączeniem miodu) oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece,

- urządzania wystaw i targów z udziałem pszczół.

b) nakazuje

- przeprowadzenie przeglądu pasiek.

 

§ 4. Obszar zapowietrzony zostanie oznakowany tablicami z napisem: „Uwaga – obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół”.

 

§ 5. Obszar zagrożony oznakowany zostanie tablicami z napisem: „ Uwaga – obszar zagrożony – zgnilec amerykański pszczół”.

 

§ 6. Wykonanie § 4 i § 5 powierza się zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) odpowiednio Wójtowi Gminy Giżycko.

 

 § 7. Uchyla się rozporządzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku z dnia 1 września 2015 roku w sprawie określenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz wprowadzenia zakazów i nakazów w tych obszarach.

 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Giżycku

Stanisław Piłat

 

  

Rozporządzenie nr 2/2015

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2015

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku

z dnia 5 października 2015 roku

 

uchylające w części rozporządzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku z dnia 1 września 2015 roku w sprawie określenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz wprowadzenia zakazów i nakazów w tych obszarach

 Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.), uchyla się rozporządzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku z dnia 1 września 2015 roku w sprawie określenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz wprowadzenia zakazów i nakazów w tych obszarach w części dotyczącej gminy Miłki, tj. uchyla się zapisy § 1. lit. b) oraz § 2. lit. b).

 Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Giżycku

Stanisław Piłat

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2015

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2015

 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku

 

z dnia 1 września 2015 roku

 

w sprawie określenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz wprowadzenia zakazów i nakazów w tych obszarach

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 11 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1574), art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół uznaje się miejscowości:

 

 1. Dziewiszewo w gminie Giżycko

 2. Marcinowa Wola w gminie Miłki.

   

  § 2. Za obszary zagrożone wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się obszary o wymienionych poniżej granicach:

 

 1. w gminie  Giżycko:

  od północy: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Dobskiego

  od wschodu: wzdłuż drogi gruntowej Kamionki – Fuleda, wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Kamionki (wraz z miejscowością Kamionki), a następnie wzdłuż drogi gruntowej Kamionki – Bogacko do granic administracyjnych miejscowości Bogacko (bez miejscowości Bogacko)

  od południa: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Dejguny

  od zachodu: wzdłuż drogi gruntowej Doba – Kronowo (wraz z miejscowością Doba).

   

 2. w gminie Miłki:

  od północy: wzdłuż drogi gruntowej Paprotki – Miłki wraz z miejscowością Paprotki

  od północnego wschodu: wzdłuż drogi krajowej nr 63 do granic administracyjnych miejscowości Konopki Wielkie (bez miejscowości Konopki Wielkie) wraz z miejscowością Wyszowate

  od południowego wschodu: wzdłuż wschodniej linii brzegowej Jeziora Ublik Wielki

  od południa: wzdłuż linii brzegowej Jeziora Buwełno, a następnie wzdłuż północnej granicy bagien

  od zachodu: wzdłuż drogi gruntowej Paprotki - Cierzpięty

   

  § 3. Na obszarach określonych w § 1 i § 2 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku:

 

 1. zakazuje:

  - przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich (z wyłączeniem miodu) oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece,

  - urządzania wystaw i targów z udziałem pszczół.

  b) nakazuje

  - przeprowadzenie przeglądu pasiek.

   

   

  § 4. Obszar zapowietrzony zostanie oznakowany tablicami z napisem: „Uwaga – obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół”.

   

  § 5. Obszar zagrożony oznakowany zostanie tablicami z napisem: „ Uwaga – obszar zagrożony – zgnilec amerykański pszczół”.

   

  § 6. Wykonanie § 4 i § 5 powierza się zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) odpowiednio Wójtowi Gminy Giżycko i Wójtowi Gminy Miłki.

   

  § 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

   

  § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

   

   


  Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

  w Giżycku

  dr n. wet. Agnieszka Wyszyńska-Żdanuk